Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora CKiS
nr 9 /2023 z dnia 10.02.2023 r.

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów
w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce (CKiS)

§1
SPRZEDAŻ I REZERWACJA
1.    Sprzedaż i rezerwacja biletów na każdy miesiąc rozpoczyna się najpóźniej 10 – go dnia miesiąca poprzedzającego.
2.    Rezerwacja telefoniczna możliwa jest w godzinach pracy kasy biletowej (poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 17.00) oraz na godzinę przed wydarzeniem biletowanym. CKiS zastrzega sobie możliwość zmian godzin pracy kasy biletowej w okresach wakacyjnym i okołoświątecznych o czym będzie informować na bieżąco w postaci komunikatów na stronie internetowej.
3.    Numer telefonu do rezerwacji to: (25) 794 31 89.
4.    CKiS nie prowadzi rezerwacji biletów w dniu przedstawienia. Możliwy jest wtedy wyłącznie zakup biletów w siedzibie CKiS.
5.    Rezerwacje lub sprzedaż na spektakle w innych terminach niż bieżący mogą być dokonywane najpóźniej na 45 minut przed bieżącym spektaklem. Po tym czasie kasa obsługuje jedynie widzów odbierających bądź wykupujących bilety na spektakl bieżący.
6.    Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu trzech kolejnych dni roboczych od daty dokonania rezerwacji, w przypadku przekroczenia terminu rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu. W indywidualnych przypadkach termin wykupu rezerwacji może być przedłużony (rezerwacja biletów dla grupy) lub skrócony (bliski termin spektaklu).
7.    Bilety do CKiS można kupić w następujący sposób:
a)    w kasie CKiS przy ul. Bpa I. Świrskiego 31 w godzinach pracy kasy (z wyłączeniem 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu zarezerwowanych dla obsługi widzów odbierających bądź zakupujących bilety na bieżący spektakl);
b)    przy użyciu biletomatu umieszczonego w foyer CKiS przy ul. Bpa I. Świrskiego 31;
c)    poprzez internetowy system sprzedaży biletów - www.biletyna.pl.
8.    Rezerwacja przy użyciu biletomatu nie jest możliwa.
9.    Niewykorzystanie zakupionego biletu nie upoważnia do zwrotu pieniędzy.
10.    Widz zobowiązany jest do punktualnego przybycia do miejsca wystawiania spektaklu. Z uwagi na charakter usługi do jakiej realizacji zobowiązuje się CKiS, po rozpoczęciu spektaklu widz nie będzie wpuszczony na salę, gdzie odbywa się spektakl, aż do chwili przerwy. W przypadku, gdyby przerwa nie była przewidziana, widz w ogóle nie będzie wpuszczony na salę.
11.    Bilety nie będą również sprzedawane oraz na miejsce wystawienia spektaklu nie będą wpuszczane:
a)    dzieci i młodzież na spektakle skierowane do widzów dorosłych,
b)    osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.                                                                                                                                    
12.    Organizator zastrzega sobie prawo do interwencji pracowników agencji ochrony w przypadku rażącego naruszenia przepisów.


§2
BILETY ULGOWE
1.    Bilety ulgowe wprowadzane są do sprzedaży na podstawie odrębnych Decyzji Dyrektora CKiS.
2.    O dostępności biletów ulgowych na poszczególne wydarzenia realizowane w CKiS należy dowiadywać się w kasie.
3.    W przypadku wprowadzenia do sprzedaży biletów ulgowych, bilety takie przysługują: uczniom, studentom (do 26 roku życia), emerytom, rencistom (wyłącznie po okazaniu przy zakupie stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki,) oraz osobom niepełnosprawnym.

§3
VOUCHERY
1.    CKiS nie prowadzi stałej sprzedaży voucherów. O możliwości zakupu voucherów należy dowiadywać się w kasie.
2.    W przypadku wprowadzenia voucherów do sprzedaży będzie je można zakupić wyłącznie w kasie biletowej CKiS dokonując płatności gotówką lub kartą.
3.    Ceny i zakres wydarzeń objętych voucherami będą ustalane na podstawie odrębnych Decyzji Dyrektora CKiS.
4.    Vouchery należy wykorzystać w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu.
5.    Jeden voucher można wymienić jednorazowo na bilet/bilety do określonej voucherem wartości. Jeżeli cena biletu jest niższa niż wartość vouchera kasa nie zwraca różnicy. Możliwa jest zamiana vouchera na bilet w wyższej strefie cenowej za dopłatą.
6.    Vouchery należy wymienić w kasie biletowej CKiS na bilety wstępu na dowolnie wybrany spektakl (wyłączając spektakle gościnne, zamknięte oraz premiery), pod warunkiem dostępności miejsc. Sugerowany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.
7.    Vouchery oraz bilety pochodzące z wymiany vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotom.
8.    Voucher, który nie zostanie wymieniony na bilet wstępu, nie uprawnia do zajęcia miejsca na widowni.

§4
WEJŚCIÓWKI
1.    W przypadku sprzedania wszystkich biletów na dane wydarzenie CKiS może podjąć decyzję
o wprowadzeniu wejściówek.
2.    Liczby oraz ceny wejściówek będą określane na podstawie odrębnych Decyzji Dyrektora CKiS.
3.    Wejściówki sprzedawane są najwcześniej na 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
4.    Osoby decydujące się na zakup biletów na miejsca siedzące (w przypadku ich dostępności) obsługiwane są zawsze przed osobami oczekującymi na wejściówki.
5.    Zakup wejściówki nie gwarantuje zajęcia miejsca siedzącego. Posiadacze wejściówek są wpuszczani na widownię po trzecim dzwonku i mogą zajmować wolne miejsca siedzące, są jednak zobowiązani do ustąpienia miejsca osobie, która wykupiła bilet ze wskazanym miejscem.

§5
SPRZEDAŻ MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.    Ze względu na przepisy przeciwpożarowe na sali teatralnej jednocześnie może znajdować się ograniczona liczba wózków inwalidzkich. Prosimy o wcześniejsze uprzedzenie pracowników działu sprzedaży i organizacji widowni.
2.    Obsługa widowni gwarantuje wszelką niezbędną pomoc na terenie CKiS.
3.    Osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich przysługuje możliwość nabycia biletów poza kolejnością przed rozpoczęciem spektaklu.
4.    Ceny biletów dla osób niepełnosprawnych będą wprowadzane na podstawie odrębnych Decyzji Dyrektora CKiS.

§6
PŁATNOŚĆ
1.    Gotówką w kasie CKiS.
2.    Kartą płatniczą w kasie CKiS.
3.    Za pomocą przelewu bankowego, wyłącznie na 7 dni przed terminem spektaklu, na numer konta: 57 1050 1953 1000 0023 4841 8324, z podaniem w tytule przelewu: numeru rezerwacji, daty i tytułu spektaklu oraz nazwiska osoby rezerwującej bilety. Przelewu należy dokonać w ciągu trzech kolejnych dni od momentu dokonania rezerwacji – decyduje data wpływu środków na konto CKiS.
§7
FAKTURY VAT
1.    Faktura VAT może być wystawiona w momencie sprzedaży biletów w kasie CKiS lub w momencie księgowania opłaty za bilety przelewem bankowym (o ile wcześniej była przekazana informacja o chęci otrzymania faktury VAT).
2.    Faktura VAT może być również wystawiona na podstawie oryginału paragonu fiskalnego po dokonaniu sprzedaży biletów ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT.
§8
ZWROTY, REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.    CKiS nie przyjmuje zwrotów zakupionych biletów. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletu i żądania zwrotu pieniędzy z wyjątkiem sytuacji, gdy spektakl został odwołany lub nastąpiła zmiana repertuaru.
2.    CKiS jest zobowiązany do wystawienia spektaklu bez wad. CKiS ponosi odpowiedzialność z tytułu wad spektaklu w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
3.    W przypadku nieodbycia się spektaklu z przyczyn leżących po stronie CKiS:
a)    CKiS dokona zwrotu ceny zakupu w formie w jakiej dokonano zapłaty;
b)    widz może skorzystać ze spektaklu, jaki w zastępstwie spektaklu zaproponuje CKiS, o ile CKiS przedstawi widzowi taką propozycję.
4.    Widzowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji w każdym przypadku, w tym w przypadku nieodbycia się spektaklu, w oparciu o następujące postanowienia:
a)    reklamacje należy składać na adres: kasa@ckis.siedlce.pl;
b)    CKiS w terminie czternastu dni roboczych od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje widza o zajętym stanowisku;
c)    negatywne ustosunkowanie się CKiS do zastrzeżeń widza wskazanych w reklamacji w żadnym zakresie nie ogranicza praw widza do dochodzenia swoich prawa na drodze postępowania sądowego.
5.    Widz uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
6.    CKiS nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji związanych z Umową.
7.    Z uwagi na fakt, iż spektakl stanowi wydarzenie rozrywkowe i kulturalne, którego dzień określony został w Umowie lub (w przypadku rezerwacji) wskazany na stronie, zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Z uwagi na obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

1)    Administratorem danych osób rezerwujących bilety na wydarzenia artystyczne jest Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce (dalej: CKiS) z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Bpa I. Świrskiego 31.
2)    Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: ckis@ckis.siedlce.pl lub telefonicznie: (25) 794 31 72.
3)    Państwa dane osobowe, w postaci: imienia, nazwiska i numeru kontaktowego, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celach dokonania rezerwacji i ewentualnego informowania Państwa o zmianach dotyczących wydarzeń na które zarezerwowano bilety czy przypominania o upływie terminu rezerwacji.
4)    Odbiorcami Państwa danych będą jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. CKiS, zgodnie z art. 28 RODO, zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą dostarczającą dedykowany system sprzedaży biletów – biletyna.pl. W ramach wymienionej umowy CKiS upoważniło firmę do dalszego przekazywania danych podmiotom, których udział w przetwarzaniu danych jest niezbędny dla realizacji usługi.
5)    Po wykupieniu biletów Państwa dane osobowe będą przechowywane w archiwum systemu sprzedaży do momentu zażądania przez Państwa ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia lub wygaśnięcia umowy pomiędzy CKiS a firmą dostarczającą system sprzedaży biletów.
6)    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7)    Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu na zasadach przewidzianych w RODO.
8)    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9)    Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem utworzenia rezerwacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania rezerwacji przez pracownika CKiS. W przypadku odmowy podania numeru telefonu pracownicy CKiS nie będą mieli możliwości poinformowania o zmianach dotyczących wydarzeń, w tym np. o odwołaniu spektaklu.
10)    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują stosowne przepisy prawa.
2.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3.    W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
4.    Zakup biletu w kasie CKiS lub poprzez inną formę zakupu jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Partnerzy

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem