Regulamin wynajmu kostiumów, rekwizytów oraz elementów scenografii

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora

 Nr 19/2020 z dnia 15.06.2020 r.

 

 

Regulamin wynajmu kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii stanowiących własność Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce (dalej: CKiS).

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady wynajmowania przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, zwanym dalej CKiS, kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • 1) wynajmującym – rozumie się przez to CKiS;
 • 2) najemcy – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą lub nieprowadzącą działalności gospodarczej, osobę prawną lub inny podmiot, któremu wynajmuje się kostium, rekwizyt/element scenografii na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • 3) dokumencie najmu – rozumie się przez to umowę najmu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 • 4) magazynie/garderobie – rozumie się przez to magazyn lub garderobę CKiS, w którym przechowywane są kostiumy lub rekwizyty/elementy scenografii stanowiące przedmiot wynajmu;
 • 5) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin wynajmu kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii.

§ 2

Zasady wynajmu kostiumów, rekwizytów, elementów scenografii

 

 1. Wynajmujący wynajmuje kostiumy, rekwizyty/elementy scenografii stanowiące własność CKiS.
 2. Wynajem kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii następuje na podstawie wniosku o wynajem podpisanego przez najemcę i umowy najmu zawartej pomiędzy najemcą a wynajmującym reprezentowanym przez dyrektora lub inną upoważnioną przez niego osobę.
 3. Na wniosku o wynajem kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii osoba fizyczna wpisuje swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne wpisują imię, nazwisko/nazwę adres, numer telefonu kontaktowego, NIP, oraz na wniosek wynajmującego okazują zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby wnioskujące o wynajem w imieniu najemcy powinny okazać stosowne upoważnienie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem wydania kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii jest dokonanie opłaty za najem oraz wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kasie CKiS (czynnej pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00) lub przelewem na numer konta: 57 1050 1953 1000 0023 4841 8324. Wysokość opłaty za najem ustalona jest w umowie najmu na podstawie Cennika opłat. Kaucja zabezpieczająca wynosi 100% wartości przedmiotu najmu.  
 5. Cennik opłat za wynajem kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. Za wynajem kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii jest wystawiana faktura/paragon w dziale finansowo–kadrowym na podstawie umowy najmu.
 7. Opłata za najem kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę korzystania z kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii określonego w Cenniku opłat.
 8. Opłaty za wynajem nalicza się od dnia wynajmu do dnia zwrotu kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii do magazynu/garderoby.
 9. Po dokonaniu wpłaty i okazaniu dowodu wpłaty magazynierowi–rekwizytorowi lub rzemieślnikowi-specjalistce garderobianej oraz przedstawieniu im załącznika wykazu wynajmowanych kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii najemca otrzymuje przedmiot najmu.
 10. Najemca zobowiązuje się zwrócić kostium, rekwizyt/element scenografii w terminie ustalonym w dokumencie najmu.
 11. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu zwrotu kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii, najemca zobowiązany jest do uiszczenia, oprócz opłaty za wynajem, dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł za każdą dobę opóźnienia. Opłata zostanie potrącona z kaucji najemcy.
 12. Wynajmujący przy wydawaniu kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii pobiera odpowiednio kaucję zabezpieczającą w wysokości 100 % wartości przedmiotów najmu.
 13. Wydawanie i zwrot kostiumu, rekwizytu, elementu scenografii odbywa się w magazynie/garderobie CKiS od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00 na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 14. Zabrania się najemcom:
   
  1. udostępniać kostiumy, rekwizyty/elementy scenografii osobom trzecim;
  2. prać, czyścić, prasować kostiumy;
  3. dokonywać jakichkolwiek przeróbek kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii.
    
 15. Najemca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie pobranego kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii od momentu jego wydania do chwili zwrotu wynajmującemu.
 16. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii w stanie niepogorszonym wobec stanu w którym kostium, rekwizyt/element scenografii został mu wydany, bez uszkodzeń lub przeróbek.
 17. Przy zwrocie kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii pracownik magazynu/garderoby dokonuje oceny ich stanu w obecności najemcy. W przypadku nie stwierdzenia zniszczeń lub zabrudzeń ponad normalne zużycie, wpłacona kaucja podlega zwrotowi.
 18. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zabrudzeń wynajmujący potrąci z kaucji wpłaconej przez najemcę kwotę niezbędną na naprawę i przywrócenie do stanu pierwotnego kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii lub dodatkowe czyszczenie. Wyceny dokonują powołane do tego osoby, rzemieślnik-specjalistka garderobiana bądź magazynier–rekwizytor.
 19. W przypadku utraty kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii przez najemcę, najemca upoważnia wynajmującego do zatrzymania kaucji, a jeżeli kaucja nie pokrywa szkody poniesionej przez wynajmującego, najemca zobowiązany jest na podstawie oświadczenia do zapłacenia kwoty odpowiadającej aktualnej wartości kostiumu, rekwizytu/elementu scenografii pomniejszonej o procent jego zużycia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 20. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od najemcy naprawienia wszelkich szkód związanych z usługą najmu kostiumów, rekwizytu/elementu scenografii.
 21. W uzasadnionych przypadkach CKiS zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobierania opłat za wynajem kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii. W sytuacji odstąpienia od pobrania opłaty najemca jest jedynie zobowiązany do wypełnienia wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub dostarczenia pisma z prośbą o wynajem oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik nr 4.

 

§ 3

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 

 1. administratorem danych osobowych najemców jest Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Bpa I. Świrskiego 31 (dalej: CKiS);
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: ckis@ckis.siedlce.pl lub telefonicznie: (25) 794 31 70;
 3. dane osobowe najemców przetwarzane będą w celu udostępnienia kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii będących własnością CKiS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. dane osobowe najemców nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami upoważnionymi na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe najemców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. dane osobowe najemców będą przechowywane jedynie przez okres wypożyczenia a następnie przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń cywilno-prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa cywilnego;
 7. najemcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, a także prawo ich uzupełniania, sprostowania i przenoszenia;
 8. najemcy mają też prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. podanie przez najemcę danych osobowych jest warunkiem wydania przedmiotów objętych wnioskiem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udostępnienia kostiumów, rekwizytów/elementów scenografii przez CKiS;
 10. dane osobowe najemców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

§ 4

 Przepisy końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Partnerzy

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem