Regulamin wynajmu kostiumów, rekwizytów oraz elementów scenografii


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
 Nr 16/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Regulamin udostępniania kostiumów i rekwizytów z garderoby Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce (dalej: CKiS)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady udostępniania przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, zwanym dalej CKiS, kostiumów i rekwizytów przechowywanych w garderobie.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) wynajmującym – rozumie się przez to CKiS;
2) najemcy – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą lub nieprowadzącą działalności gospodarczej, osobę prawną lub inny podmiot, któremu udostępnia się odpłatnie lub nieodpłatnie kostiumy lub rekwizyty, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
3)  przedmioty udostępnienia – rozumie się przez to kostiumy czy ich poszczególne elementy lub rekwizyty scenografii czy ich poszczególne elementy objęte wnioskiem o udostępnienie;
4) garderobie – rozumie się przez to garderobę CKiS w której przechowywane są kostiumy lub rekwizyty stanowiące przedmiot udostępnienia;
5) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin udostępniania kostiumów i rekwizytów.

§ 2
Zasady wynajmu

1. Wynajmujący udostępnia przedmioty udostępnienia stanowiące jego własność.
2. Udostępnienie następuje na podstawie wniosku dostarczonego do wynajmującego w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Gotowy wzór wniosku z którego najemca może skorzystać stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Decyzję o odpłatnym lub nieodpłatnym udostępnieniu podejmuje dyrektor CKiS umieszczając na wniosku dekretację o odpowiedniej treści.
4.  W przypadku odpłatnego udostępnienia warunkiem wydania przedmiotu udostępnienia jest dokonanie opłaty za najem w kasie CKiS (czynnej pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00) lub przelewem na numer konta: 57 1050 1953 1000 0023 4841 8324. Wysokość opłaty za najem ustalona jest na podstawie cennika opłat stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
5. Faktura/paragon dla najemcy wystawiane są na podstawie zadekretowanego wniosku o udostępnienie w dziale finansowo–kadrowym.
6. Opłata za udostępnienie naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę korzystania z przedmiotu udostępnienia określoną w cenniku opłat.
7. Opłaty za wynajem nalicza się od dnia wynajmu do dnia zwrotu przedmiotu udostępnienia do garderoby.
8.    Po dokonaniu wpłaty najemca podpisuje sporządzony przez pracownika garderoby dowód wydania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, następnie otrzymuje przedmiot udostępnienia.
9. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot udostępnienia w ustalonym terminie.
10. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu zwrotu przedmiotu udostępnienia, najemca zobowiązany jest do uiszczenia, oprócz opłaty za wynajem, dodatkowej opłaty w wysokości 50% wartości przedmiotu udostępnienia, za każdą dobę opóźnienia.
11. Wydawanie i zwroty przedmiotów udostepnienia odbywa się w garderobie CKiS od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pracownika garderoby, który jest jedyną osobą upoważnioną do wydawania przedmiotów udostępnienia.
12. Transport wydanych przedmiotów najmu najemca organizuje we własnym zakresie.
13. Zabrania się najemcom:
1) udostępniać przedmioty najmu osobom trzecim;
2) prać, czyścić, prasować kostiumy;
3) dokonywać jakichkolwiek przeróbek kostiumów lub rekwizytów.
14.  Najemca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie pobranego przedmiotu udostępnienia od momentu jego wydania do chwili zwrotu wynajmującemu.
15. Zarówno przy wydawaniu jak i  zwrocie przedmiotu udostępnienia pracownik garderoby dokonuje oceny ich stanu w obecności najemcy. Uwagi nanosi w protokole zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu.
16. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zabrudzeń wynajmujący obciąży najemcę kwotą pokrywającą naprawę i przywrócenie do stanu pierwotnego przedmiotu udostępnienia lub dodatkowe czyszczenie. Wyceny dokona powołana do tego, na podstawie Decyzji Dyrektora,  Komisja złożona z pracowników CKiS.
17. W przypadku braku zwrotu lub utraty przedmiotu udostępnienia przez najemcę, najemca upoważnia wynajmującego do obciążenia kwotą pokrywającą szkody poniesione przez wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zapłacenia kwoty odpowiadającej aktualnej wartości przedmiotu udostepnienia.
§ 3
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych najemców jest Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce z siedzibą w Siedlcach
(08-110) przy ul. Bpa I. Świrskiego 31 (dalej: CKiS).

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: ckis@ckis.siedlce.pl lub telefonicznie: (25) 794 31 72.
3. Dane osobowe najemców przetwarzane będą w celu możliwości skorzystania z kostiumów i/lub rekwizytów będących własnością CKiS, na podstawie art. 6 ust. 1lit. b RODO.
4. Dane osobowe najemców nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami upoważnionymi na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe najemców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.  Dane osobowe najemców będą przechowywane jedynie przez okres wypożyczenia kostiumów lub rekwizytów oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
7. Najemcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, a także prawo ich uzupełniania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO.
8. Najemcy mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez danych osobowych przez najemców jest warunkiem wydania kostiumów i/lub rekwizytów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udostępnienia kostiumów i/lub rekwizytów przez CKiS.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
§ 4
 Przepisy końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Partnerzy

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem