Regulaminy

Regulaminy

Punkt Informacji Kulturalnej czynny pn-pt: 9.00-17.00 oraz na godzinę przed każdym wydarzeniem artystycznym tel. 25 794 31 89

Instrukcja organizowania wydarzeń artystycznych w budynkach CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19

 1. W budynkach CKiS mogą przebywać:
  • osoby, które uczestniczą w przedsięwzięciach artystycznych, spektaklach, koncertach
  • instruktorzy, aktorzy, prowadzący zajęcia,
  • pracownicy CKiS.
 2. Aby ograniczyć transmisję wirusa poprzez częste dotykanie klamek, w miarę możliwości na terenie obiektu drzwi będą otwarte.
 3. Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez CKiS mogą przychodzić na wydarzenia artystyczne z wyprzedzeniem ok. 60 minut przed ich rozpoczęciem. Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników zajęć i ich opiekunów wewnątrz budynku. Rodzice mają zakaz oczekiwania na dzieci w budynku instytucji.
 4. Uczestnicy wydarzeń artystycznych są wpuszczani przez pracownika CKiS na salę widowiskową na 30 minut przed ich rozpoczęciem.
 5. Osobom z objawami choroby, tj. gorączką, kaszlem zakazuje się przychodzenia na wydarzenia, a także przebywania w budynkach CKiS. Jeśli objawy wystąpią w trakcie wydarzenia zostanie niezwłocznie wdrożona procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (COVID-19).
 6. Szatnia w CKiS jest nieczynna.
 7. Wszyscy uczestnicy przebywający w budynku CKiS są zobowiązani do zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony osobistej, zachowania dystansu 2 m od pozostałych uczestników wydarzenia oraz do odkażenia rąk płynem dezynfekującym, znajdującym się przy wejściu.
 8. Każdy uczestnik ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (druk oświadczenia którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji, wydawany będzie wraz z biletem wstępu w momencie zakupu).
 9. Artyści i instruktorzy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia
  w momencie przystąpienia do pracy.
 10. Do dyspozycji widzów udostępnione będzie nie więcej niż 50 % liczby miejsc na widowni, w rzędach naprzemiennie z zachowaniem jednego wolego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
 1. uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 2. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 1. CKiS zbiera dane osobowe uczestników wydarzenia, które umożliwią z nimi łatwy kontakt po zakończeniu wydarzenia w przypadku dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danych wydarzeniu. Z uwagi na obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
 2. administratorem danych osób składających oświadczenia jest Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce (dalej: CKiS) z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Bpa I. Świrskiego 31;
 3. kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: ckis@ckis.siedlce.pl, tel. (25) 794 31 70;
 4. Dane osobowe, w postaci: imienia, nazwiska, numeru kontaktowego i informacji o stanie zdrowia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO,  jedynie   w celu ewentualnego przekazania ich do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, jako jedynego odbiorcy Państwa danych upoważnionego na podstawie przepisów prawa;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni od daty wydarzenia na które zakupili Państwo bilety. Następnie zostaną komisyjnie zniszczone przy pomocy niszczarki;
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców przetwarzających dane w państwie trzecim lub do organizacji międzynarodowej;
 7. mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu realizowanym na sali teatralnej;
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
   
 10. Po skończonym wydarzeniu artystycznym uczestnik opuszcza budynek bez zbędnej zwłoki.
   
 11. Wykaz pomieszczeń CKiS przeznaczonych do prowadzenia zajęć artystycznych z określeniem maksymalnej liczby uczestników:

L.p.

Pomieszczenie

Maksymalna liczba uczestników

1.

Sala widowiskowa

201

2.

Foyer

50 (wymiennie, rotacyjnie)

3.

Galeria

20

4.

Pomieszczenia zaplecza sceny

8

5.

Pomieszczenie garderoby dużej

10

6.

Pomieszczenie garderoba mała I

3

7.

Pomieszczenie garderoba mała II

3

 1. Ustala się następujące drogi wejścia-wyjścia do poszczególnych pomieszczeń w budynku CKiS:
  • Wejście -wyjście A - w kierunku foyer i sali widowiskowej;  
  • Wyjście górne z sali widowiskowej na korytarz budynku w części administracyjnej, a następnie wyjście (wyjście B) na zewnątrz budynku lub przejście do pomieszczeń foyer i wyjściem A na zewnątrz budynku
  • Wyjścia boczne (dwa) z sali widowiskowej na zewnątrz budynku
    
 2. Celem ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się czynników zakażeń mikrobiologicznych
  w tym wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem instalacji wentylacji i klimatyzacji ustala się następujący sposób postępowania:
 • Utrzymanie maksymalnej wydajności instalacji w pełnym cyklu dobowym.
 • Rezygnacja lub minimalizacja udziału powietrza pochodzącego z recyrkulacji, w tym ograniczenie stosowania urządzeń do ogrzewania i chłodzenia działających na powietrzu obiegowym lub przestawienie ich na pracę w trybie maksymalnej wydajności.
 • Wprowadzenie okresowego wietrzenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych poprzez otwieranie okien lub drzwi.
 • Wentylacja mechaniczna wywiewna w toaletach - praca w trybie ciągłym, z maksymalną wydajnością.
 • Kontrola czystości elementów instalacji i zadanych parametrów pracy urządzeń wentylacji i klimatyzacji.
 1. Kasa biletowa swoją pracę realizuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz na godzinę przed wydarzeniem. Sprzedaż biletów odbywa się z zachowaniem wymaganego dystansu. Płatność odbywa się w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Kasjer jest na stałe odgrodzony od klientów szybą. Bilety mają formę papierową, sprawdzane bezdotykowo za pomocą skanera lub weryfikowane wzrokowo przez biletera.
Pozostale informacje

Partnerzy strategiczni

 

Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego

Scena Teatralna Miasta Siedlce

DANE ADRESOWE:
08-110 Siedlce
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31
tel. 25 794 31 70
fax 25 794 31 81
e-mail: ckis@ckis.siedlce.pl

PUNKT INFORMACJI KULTURALNEJ CKIS
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31, parter - wejście A
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00
oraz na godzinę przed każdym wydarzeniem artystycznym
tel.: 25 794 31 89; fax.: 25 794 31 81
rezerwacja biletów: 25 794 31 89

Nr konta
ING Bank Śląski S.A. PL 57 1050 1953 1000 0023 4841 8324

Partnerzy

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem