Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów grupowych na Wydarzenia organizowane w ramach Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ,,Czas na teatr”

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów grupowych na Wydarzenia organizowane w ramach Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ,,Czas na teatr”
w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce (CKiS)

§ 1
Sprzedaż i rezerwacja Biletów grupowych na Wydarzenia

1.    Rezerwacje na Wydarzenia dla grup zorganizowanych ze szkół lub przedszkoli prowadzone są przez pracowników działu organizacji i realizacji wydarzeń artystycznych od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00 pod numerami telefonów: (25) 794 31 77, (25) 794 31 91 lub 502 392 221, 797 199 347.
2.    Rezerwacja grupowa na Wydarzenie wymaga pisemnego potwierdzenia poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia dedykowanej do każdego spektaklu, dostępnej na stronie www.ckis.siedlce.pl, w zakładce Repertuar przy wybranym wydarzeniu. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3.    Uzupełnioną Kartę zgłoszenia należy wysłać online najpóźniej do 2 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji. Po upływie ww. terminu rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, co skutkuje powrotem biletów do regularnej sprzedaży.
4.    Termin wykupu biletów grupowych na Wydarzenie następuje w terminie nie później niż na 14 dni przed datą Wydarzenia. Niewykupienie biletów we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, co skutkuje powrotem biletów do ponownej sprzedaży.
5.    Płatności za zarezerwowane bilety można dokonać gotówką/kartą płatniczą w kasie CKiS lub przelewem bankowym na konto o numerze ING Bank Śląski S.A. PL 57 1050 1953 1000 0023 4841 8324.
6.    W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać dokładną datę, godzinę i tytuł Wydarzenia.
7.    Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na rachunek CKiS.

§ 2
 Bilety ulgowe na Wydarzenia

1.    Bilety ulgowe z 20% zniżką przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny zameldowanym             
na terenie Miasta Siedlce o numerze początkowym: 1464011...

§ 3
Zwroty biletów grupowych na Wydarzenia

1.    W przypadku biletów grupowych o zwrócenie należności można ubiegać się do 7 dni przed datą
Wydarzenia, w terminy te nie wlicza się data Wydarzenia.
2.    Zwrot należności następuje w formie w jakiej dokonano płatności: w gotówce, na kartę płatniczą, zwrot przelewem na rachunek bankowy, z którego została dokonana transakcja zakupu biletów.
3.    Przy dokonaniu zwrotu niezbędne jest okazanie w kasie paragonu lub faktury VAT wystawionych   za zwracane bilety.


§ 4
Zwroty Biletów grupowych w przypadku odwołanych Wydarzeń

1.    W przypadku odwołanego Wydarzenia możliwy jest zwrot należności za bilety w formie w jakiej dokonano płatności: w gotówce, na kartę płatniczą, zwrot przelewem na rachunek bankowy, z którego została dokonana transakcja zakupu biletów.
2.    Informacja o odwołanych Wydarzeniach oraz o zmianie repertuaru jest przesyłana na adres e-mail podany w Karcie Zgłoszenia. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego, CKiS nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powyższych informacji do Klienta.

 § 5
  Faktury VAT

1.    Faktura VAT może być wystawiona w momencie sprzedaży biletów w kasie CKiS lub w momencie księgowania opłaty za bilety przelewem bankowym (o ile wcześniej była przekazana informacja        o chęci otrzymania faktury VAT).
2.    Faktura VAT może być również wystawiona na podstawie oryginału paragonu fiskalnego  po dokonaniu sprzedaży biletów ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT.


§ 6
Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających zorganizowane grupy
na Wydarzenia w ramach Edukacji Kulturalnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja  Meże-ryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Bpa I. Świrskiego 31 (dalej: CKiS).
2.    Kontakt do inspektora ochrony danych inspektorem ochrony danych - adres e-mail: ckis@ckis.siedlce.pl, tel. (25) 794 31 72.
3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
4.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodo-wej.
6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograni-czenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach przewidzianych w RODO.

8.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem dokonania zgłoszenia. Są Państwo zo-bowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji zgłoszenia przez CKiS.
10.    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profi-lowania.

 

Partnerzy

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem