Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ckis.siedlce.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-05
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-02
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest w dużym stopniu przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.0. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Strona internetowa została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Treści niedostępne
- Zamieszczone pliki w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo dot. m.in. zamieszczonych plików pdf Sceny24 na podstronie www.scena24.siedlce.pl
- Niektóre grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.
- Na stronie nie ma wyszukiwarki, dostępna jest tylko z poziu zakładki "Galeria"
- W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących oraz tłumaczeń na polski język migowy
- Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 - niektóre elementy przedstawiono jedynie w formie grafiki
Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Wygląd strony
•    - serwis posiada nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące,
•    - możliwa zmiana wielkości czcionki,
•    - zastosowano prawidłowy kontrast,
•    - konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
•    - tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
•    - nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
•    - wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Zgodność ze standardami
•    - HTML 5
•    - WCAG 2.0 (poziom AA)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Maria Mazurkiewicz adres e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 794 31 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety – automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce nie oferuje własnych, osobnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce swoją siedzibę ma w Siedlcach przy ul . Bpa I. Świrskiego 31,
Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na parterze oznaczone jako "KASA, FOYER, WIDOWNIA" oraz "ADMINISTRACJA". Z poziomu chodnika zapewniony jest podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych zarówno do kasy jak i wejścia administracyjnego. Szerokość drzwi, których oba skrzydła mogą być otwarte na oścież, jest wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Punkt informacji kulturalnej (kasa) znajduje się na parterze na wprost od wejścia. Dalsze przejście do foyer i sali teatralnej przystosowane jest dla osób na wózku. Osoba na wózku w sali teatralnej może zająć miejsce w rzędzie zerowym, gdzie nie ma trudności z podjazdem.
Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Znajduje się tam również toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce zastrzega sobie prawo do niedostępności serwisów w związku z pracami konserwacyjnymi bądź awarią serwera, albo na skutek zaplanowanych prac modernizacyjnych systemów zarządzania treścią.
 

Partnerzy

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem