Historia

Historia

Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach powstało w 1975 roku jako instytucja skupiająca wszystkie jednostki kultury w województwie siedleckim a od 1 stycznia 1999 roku zostało przejęte przez Miasto Siedlce. Decyzją Rady Miasta Siedlce od 1 stycznia 2012 roku nosi nazwę Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego - Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego powstało w roku 1975 na mocy Zarządzenia nr 23/75 Wojewody Siedleckiego z dnia 13 sierpnia 1975 roku. Była to instytucja o nowatorskiej formule organizacyjnej, wymyślonej przez ówczesnego kierownika Powiatowego Domu Kultury w Sokołowie Podlaskim - Wacława Kruszewskiego - który został pierwszym dyrektorem Centrum.

Pomysł był prosty - zintegrować pod wspólnym kierownictwem dom kultury, bibliotekę, kino, ogniska artystyczne oraz zapewnić im jedno źródło finansowania, lepiej wykorzystać lokale i pracowników, a także stworzyć lepsze warunki do organizacji życia kulturalnego - na zasadzie „wszyscy razem, a nie każdy oddzielnie”. Model ten wdrożono w całym województwie siedleckim. Działające dotychczas Powiatowe Domy Kultury został filią CKiS, a ośrodki kultury w gminach, mimo iż były placówkami gminnymi zostały poddane pod nadzór merytoryczny Centrum.

Instruktorzy programowi i artystyczni CKiS pomagali im zarówno w planowaniu i programowaniu pracy, jak i w prowadzeniu działalności merytorycznej. Na szeroką skalę wdrożony został program podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w ośrodkach kultury - zarówno przez skierowania na studia, jak i poprzez kursy kwalifikacyjne umożliwiające zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji w różnych dziedzinach działalności artystycznej. W CKiS działała wojewódzka komisja weryfikacyjna ds. kwalifikacji instruktorskich, a potwierdzone stopnie kwalifikacyjne były podstawą do uznawania kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie i odpowiedniego wynagrodzenia. Stosunkowo szybko zrezygnowano z tego, że ośrodki kultury w byłych miastach powiatowych były filiami CKiS i uzyskały one samodzielność organizacyjną z zachowaniem pewnej zależności merytorycznej. W Sokołowie Podlaskim CKiS działało do 1980 roku, kiedy to większość działów przeniesiono do wojewódzkich Siedlec, pozostawiając jednak w Sokołowie BIK wraz z drukarnią oraz BUP w strukturze SOK.

Samo Centrum w swojej strukturze miało zarówno działy typowo artystyczne, jak i programowe oraz usługowe. Zapewniało to możliwość praktycznego doskonalenia instruktorów, nauczania planowania i programowania pracy placówek i form działalności artystycznej, jak i przygotowywania materiałów do pracy oraz – co nie mniej ważne – zdobywania dodatkowych środków na działalność.

Działami tymi były:
Dział Domów, Klubów i Ośrodków Kultury
Zajmował się sprawami organizacyjnymi ośrodków kultury, instruktorzy regularnie wizytowali ośrodki kultury w terenie pomagając w prawidłowym planowaniu i programowaniu imprez oraz właściwym prowadzeniu dokumentacji działalności. W wizytacjach uczestniczyli (niezależnie od własnych wyjazdów szkoleniowych) instruktorzy merytoryczni (specjaliści od poszczególnych dziedzin sztuki), którzy kontrolowali poprawność prowadzenia zajęć artystycznych.Ponadto instruktorzy tego działu jeździli na imprezy organizowane przez poszczególne ośrodki sprawdzając, w jaki sposób są one prowadzone. Ważnym punktem pracy działu było przygotowywanie publikacji dotyczących zagadnień organizacyjnych i merytorycznych prowadzenia działalności kulturalnej - zbiorów przepisów prawnych, wskazówek organizacyjnych, programowania im planowania pracy. Działalnością Biura przez wiele lat kierował Eugeniusz Małyszka, później Barbara Bałkowiec-Lewczuk.

Dział Doskonalenia Kadr
Zajmował się wszelkimi formami doskonalenia zawodowego - organizował kursy i pokazy praktyczne, ale także gromadził i upowszechniał informacje o studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla pracowników kultury, pomagał w uzyskaniu skierowań na takie studia oraz pomagał w odbyciu praktyk zawodowych. Pracą działu najdłużej kierował Bogdan Borucz.

Dział Pracy Środowiskowej
Powstał na bazie Siedleckiego Ośrodka Kultury i praktycznie spełniał rolę miejskiej placówki, był swego rodzaju wzorcem dla organizowania działalności kulturalnej w mieście. Ten dział był - poza swoją podstawową działalnością środowiskową (nastawioną wówczas przeważnie na młodzież) - głównym organizatorem (we współpracy z pozostałymi działami oraz innymi organizacjami) dużych rozrywkowych imprez w Siedlcach, a także ponadlokalnych imprez o charakterze warsztatowym. Kierowniczką działu była Krystyna Zaliwska.

Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
Instruktorzy tego działu prowadzili, oczywiście, własną działalność merytoryczną (artystyczną) na niewielką skalę, jednak ich głównym zadaniem było wspieranie takiej działalności w ośrodkach w terenie (głównie gminnych oraz klubach i świetlicach), pomaganie we właściwym prowadzeniu zajęć; służyli wskazówkami metodycznymi, wyszukiwali utalentowanych twórców w lokalnych społecznościach. W tym dziale m.in. zajmowano się wspieraniem twórczości i sztuki ludowej, dzięki czemu „nasi” artyści stali się znani w całej Polsce. Tu pracowali instruktorzy „od” muzyki, plastyki, teatru amatorskiego, fotografii, tańca, sztuki ludowej... Instruktorzy działu organizowali „branżowe” przeglądy i konkursy, a także przygotowywali wydawnictwa metodyczne i repertuarowe. Działowi szefowała niemal przez cały czas jego istnienia Wanda Księżopolska.

Biuro Upowszechniania Filmu
Ten dział pomagał w „zdobywaniu” ciekawych filmów do kin działających w strukturach ośrodków kultury, organizował przeglądy filmowe, wspierał edukację filmową dzieci i młodzieży informując szkoły o dostępnych filmach skorelowanych z programem nauczania, organizował okolicznościowe imprezy filmowe, promował działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych. W tym dziale powstawały też specjalistyczne informatory. Praca działu kierowała najpierw Mirosława Benedykciuk, a następnie Hanna Maciołek.

Biuro Informacji Kulturalnej
Zajmowało się gromadzeniem i upowszechnianiem informacji o imprezach kulturalnych na terenie całego województwa opracowując i wydając w tym celu „sztandarową” publikację CKiS - comiesięczny (przeważnie) Informator Kulturalny Województwa Siedleckiego drukowany we własnym zakładzie poligraficznym (podobnie jak inne wydawnictwa CKiS). Wysyłany był on zarówno do mediów i placówek kultury, jak i władz lokalnych oraz rozmaitych zakładów pracy i organizacji społecznych. Biuro gromadziło też wycinki prasowe dotyczące kultury w województwie i przygotowywało comiesięczny przegląd prasy dot. działalności kulturalnej na terenie województwa dla władz. Niezależnie od tego instruktorzy Biura jeździli na imprezy organizowane w całym województwie i sporządzali informacje o nich dla mediów lokalnych i ogólnopolskich. Najdłużej szefową Biura była Ludmiła Klonowska.

Biuro Wystaw Artystycznych
Działało jak podobne placówki w całej Polsce - organizując wystawy sztuki - ale najważniejszą i słynną w całym kraju formą działalności tego działu była zorganizowana w Sokołowie Podlaskim Galeria Młodych promująca (bardzo skutecznie) młodych utalentowanych artystów. Galerią kierował Mieczysław Zalewski. Działalność Galerii jednak po przeniesieniu CKiS do Siedlec została znacznie ograniczona i niedługo potem zamarła. BWA działało w strukturze CKiS do ok. 1988 roku, później zbiory przekazano do Muzeum Regionalnego i tam też do pracy przeszła kierowniczka Biura, Halina Budziszewska.

Biuro Usług Plastycznych
Działało przez kilka lat w Sokołowie Podlaskim, wykonując - poza pracami dla ośrodków kultury - rozmaite prace plastyczne (głównie o charakterze reklamowym) dla okolicznych przedsiębiorstw. Szefem był Zenon Karpiński.

Siedlecka Agencja Artystyczna i Siedlecki Teatr Kameralny
Ten dział organizował występy rozmaitych teatrów profesjonalnych na scenach w ośrodkach kultury i w większych zakładach pracy, wyjazdy do teatrów warszawskich i (niekiedy) do Łodzi, Krakowa czy Lublina, koncerty gwiazd estrady, kabaretów. STK był teatrem impresaryjnym, zatrudniał na zlecenia zarówno aktorów jak i reżyserów czy realizatorów widowisk, miał „swoje” spektakle grane na terenie województwa po kilkanaście czy kilkadziesiąt razy, niektóre przez kilka lat. Agencji i Teatrowi szefowała Teresa Kruszewska. Należy tu dodać, że Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego wzięło pod swoje skrzydła zespół Chodowiacy, który działa w CKiS do dziś.

W końcówce lat 80. i na początku 90. dokonano wielu zmian organizacyjnych, niektóre działy zlikwidowano, inne połączono, część instruktorów uzyskała samodzielne stanowiska. Do końca 1998 roku działał zakład poligraficzny, w których drukowaliśmy większość naszych materiałów informacyjnych, reklamowych i metodycznych.

Dyrektorami CKiS byli: Wacław Kruszewski, Bogdan Słodkowski, Alicja Solska, Jadwiga Witkowska, Wincenty Trębicki, Andrzej Tokarski, Mieczysław Zalewski, Edward Gattner, Aldona Trzpil, Sławomir Zalewski, Andrzej Meżerycki, Grzegorz Orzełowski (p.o.), Jan Jaroszyński, Mariusz Orzełowski, Waldemar Koperkiewicz.
Obecnie, od 10 lutego 2020 roku, dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego - Scena Teatralna Miasta Siedlce jest Artur Mydlak.

W roku 1999 - po kolejnej reformie administracyjnej - Centrum przestało być placówką wojewódzką, organem prowadzącym zostało Miasto Siedlce, a CKiS formalnie będąc instytucją miejską kieruje swoje działania do mieszkańców miasta, chociaż organizowane imprezy często mają charakter ponadlokalny. Warto zauważyć, że w tych działaniach oprócz promowania nowych form i dziedzin nadal odwołujemy się do najlepszych doświadczeń z przeszłości. W latach 2008 - 2010 Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach przeobraziło się w scenę teatralną miasta Siedlce. Dzięki funduszom Unijnym, MKiDN, a w szególności środkom z budżetu Miasta Siedlce stała się wyjątkowym miejscem wydarzeń i premier teatralnych Wschodniej Polski. Decyzją Rady Miasta Siedlce od 1 stycznia 2012 roku nasza instytucja nosi nazwę Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

O patronie:

Andrzej Meżerycki od 1991 roku, przez wiele lat był dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki. Jego praca zaowocowała wieloma pomysłami i inicjatywami takimi jak m.in.: Siedleckie Dni Teatru, Festiwal Standardów Jazzowych, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Tańca i Folkloru, ",Ogólnopolskie Spotkania Śpiewających Poezję "Recital", Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Srebrna Maska", Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej "Kamień Wiary" i wielu innych.

Lata pracy w Centrum Kultury i Sztuki zaowocowały kilkuset scenariuszami i wyreżyserowaniem kilkuset koncertów, imprez kameralnych i plenerowych, widowisk estradowych nie tylko w Siedlcach, ale także na forum ogólnopolskim. Przez wiele lat był reżyserem konkursów Miss Ziemi Siedleckiej, reżyserował także półfinały i finały koncertów telewizyjnych konkursu "Miss Polonia". Był scenarzystą i reżyserem benefisu Marka Grechuty, który odbył się w warszawskiej Sali Kongresowej oraz zorganizowanego przez Program 2 TVP koncertu "Pożegnanie XX wieku". Realizował także lokalne programy telewizyjne i radiowe w TV Siedlce i Katolickim Radiu Podlasie.

Najukochańszym dzieckiem Andrzeja Meżeryckiego był Teatr ES, w którym się spełniał jako aktor, reżyser i scenarzysta.
Za swoją działalność wyróżniony został wieloma tytułami i odznaczeniami, m.in. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Andrzeja Meżeryckiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego ponad 30-letnia działalność w siedleckiej kulturze, twórcze pomysły, inspiracje i inicjatywy, setki zorganizowanych i prowadzonych imprez, wyreżyserowane koncerty, praca artystyczna z młodzieżą, spektakle i sukcesy Teatru ES sprawiły, że postać Andrzeja Meżeryckiego i jego działalność na trwałe wpisała się w historię Siedlec, rozpalając wśród mieszkańców iskrę twórczych i intelektualnych inspiracji oraz artystycznych wzruszeń. Andrzej Meżerycki zmarł 27 czerwca 2009 r. po długiej i ciężkiej chorobie.
 

Partnerzy

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem